Benutting van weidingsgewasse bekyk

Vir Sunet Vermeulen-Fenthum se navorsing is raaigras in ’n buigbare deursigtige buis gevul met silikasand geplant sodat wortelgroei ook makliker gemnoniteer kan word.   Foto verskaf

Vir Sunet Vermeulen-Fenthum se navorsing is raaigras in ’n buigbare deursigtige buis gevul met silikasand geplant sodat wortelgroei ook makliker gemnoniteer kan word. Foto verskaf

 

Raaigras in buise op die Deplhina Proefplaas van K2.            Foto verskaf

Raaigras in buise op die Deplhina Proefplaas van K2. Foto verskaf

• Interessante navorsing vir doktorstesis deur nuwe administrateur van NLT

DIE optimale benutting van wei-dingsgewasse maak deel uit van Sunet Vermeulen-Fenthum, nuwe administrateur van die Nasionale Lusern Trust, se navorsing vir haar doktorsgraad in Weidingkunde by die Universiteit Vrystaat (UV).

Dié navorsing is onder leiding van prof Hennie Snyman en in samewerking met haar vorige werkgewer, Klein Karoo Saadbemarking (K2), uitgevoer.

Sy beoog om haar PhD-tesis, met die titel The effect of defoliation on the productivity of Lolium multiflorum cv. Enhancer volgende jaar in te handig.

Volgens Sunet bly weidingsgewasse een van die goedkoopste bronne van voer vir melk- en vleisproduksie.

Met stygende insetkoste, swak ekonomiese toestande en die voortslepende droogte moet boere konsentreer op bestuurspraktyke wat vir hul winsgewende en volhoubare die-reproduksie vanaf natuurlike en/of aangeplante weidings kan verseker.

Sy sê een van die grootste faktore wat die produksiepotensiaal van diere vanaf weiding strem, is die afname in plantproduksie gedurende die wintermaande.

Daarom het sy besluit om haar navorsing te fokus op die kultivar Enhancer (K2), wat ’n eg Suid-Afri- kaans geteelde Italiaanse raaigras is, en boere hoë kwantiteit en kwaliteit voer gedurende die winter- en lente-maande bied.

In die studie word die invloed van ontblaring (benutting) en waterstremming (droogte) op die algehele produksiepotensiaal van Enhancer ondersoek. Volgens Sunet is dit belangrik dat ’n weiplant as ’n gebalanseerde eenheid beskou word – en dat die ondergrondse dele (wortels) van ’n plant net so belangrik as die bogrondse dele (blare, stingels) is vir die optimale funksionering van ’n weidingstelsel.
Sy sê in die verlede is daar meer klem gelê op bogrondse groei en ont­wikkeling, terwyl wortelstudies nie die nodige aandag geniet het nie.

Die reaksie van Enhancer-plante, onderwerp aan verskillende frekwensies en intensiteite van benutting, is oor ’n periode van twee jaar onder semi-gekontroleerde toestande op die Delphina Proef­plaas van K2 in die Schoemanshoek-omgewing ondersoek.

Bogrondse droë materiaalproduksie, ondergrondse wortelmassa en -diepte, en waterverbruiksdoeltref- fendheid is tydens die studie gemoniteer.

Sunet sê die studie beklemtoon dat die intensiteit en frekwensie waar- mee plante benut word, ’n duidelike invloed op die bogrondse sowel as ondergrondse produksiepotensiaal van plante het; en dat albei dié aspekte in ag geneem moet word in die strewe na volhoubare weidingstelsels. ’n Verdere interessante bevinding volgens haar is dat boere water kan bespaar deur plante optimaal te bewei.

Log in with your credentials

Forgot your details?